Senior woman enjoying yoga on the beach

Senior woman enjoying yoga on the beach at morning. Elderly woman doing stretching exercises on beach.